Obchodné podmienky spoločnosti SNOWBOARD ZEZULA s.r.o. platné do 31. 1. 2020

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode prevádzkovanom spoločnosťou SNOWBOARD ZEZULA s.r.o. a dostupnom pod internetovou adresou: https://www.snowboard-zezula.sk (ďalej len „webové rozhranie“).

Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť SNOWBOARD ZEZULA s.r.o, so sídlom Palackého třída 170, 612 00 Brno, IČO: 26947439, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 47606 (ďalej len „predávajúci“), a kupujúceho (ďalej len „kupujúci“), ktorý je zákazníkom vyššie uvedeného internetového obchodu.

Tieto obchodné podmienky sa riadia českým právnym poriadkom, predovšetkým zákonom č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a ustanoveniami slovenského právneho poriadku upravujúcimi práva spotrebiteľa.

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „spotrebiteľ“). Ak nie je výslovne uvedené inak, vzťahuje sa to, čo je v týchto obchodných podmienkach dojednané pre kupujúceho, takisto na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom. Ak nie je výslovne uvedené inak, vzťahuje sa to, čo je v týchto obchodných podmienkach dojednané pre spotrebiteľov, iba na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom.

Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že práva vyhradené v týchto obchodných podmienkach iba pre spotrebiteľov, najmä práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa čl. 7 týchto obchodných podmienok sa neuplatnia pre osoby, ktoré kúpnu zmluvu neuzatvárajú v pozícii spotrebiteľa.

Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1. Ceny

Ceny zobrazené vo webovom rozhraní u tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ďalších daní. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní.

2. Webové rozhranie

Prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní je uvádzaná s výhradou vyčerpania zásob alebo straty schopnosti predávajúceho plniť. Ustanovenie § 1732 ods. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, sa nepoužije.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní (ďalej len „objednávka“). Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil.

Odoslanie objednávky kupujúcim je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky toto doručenie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty, ktorú kupujúci vyplnil v objednávkovom formulári. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká týmto doručením prijatia objednávky (akceptáciou).

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky bol kupujúci dostatočným spôsobom pred odoslaním objednávky upozornený a mal možnosť sa s nimi zoznámiť. Kupujúci má možnosť si tieto obchodné podmienky v príslušnom znení uložiť a vytlačiť.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

Predávajúci si vyhradzuje právo neuzavrieť kúpnu zmluvu a taktiež má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru, alebo došlo k chybe v skladovom hospodárstve, prípadne bola chybne uvedená cena. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu už zaplatená čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu.

Predávajúci je oprávnený, nie však povinný, v závislosti na charaktere objednávky (najmä väčšie množstvo tovaru, vyššia kúpna cena, vyššie náklady na dodanie tovaru a pod.) pred prijatím ponuky požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky. Ak kupujúci objednávku nepotvrdí, má predávajúci právo ustúpiť od ďalšieho rokovania o uzavretí kúpnej zmluvy, pričom takéto konanie nemožno považovať za nečestné konanie.

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú do doby splnenia dohodnutých záväzkov.

4. Platobné podmienky

V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby prostredníctvom platobného systému a bezhotovostné platby platobnou kartou je kúpna cena splatná bez zbytočného odkladu po odoslaní objednávky, pričom predávajúci nie je povinný odoslať tovar pred prijatím platby. Ďalšie podmienky platby sú uvedené na webových stránkach https://www.snowboard-zezula.sk/platby.

Ustanovenie § 2119 ods. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, sa nepoužije.

5. Dodanie a prevzatie tovaru

Webové rozhranie (https://www.snowboard-zezula.sk/dodanie-tovaru) obsahuje informácie o spôsoboch dodania tovaru a o nákladoch spojených s balením, dopravou a dodaním tovaru (vrátane poštových a iných nákladov a poplatkov). Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní pre prípad doručovania v rámci Slovenskej republiky platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. Predmetné webové rozhranie obsahuje taktiež informácie o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar. Webové rozhranie môže ďalej obsahovať informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru do iných krajín.

V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6. Záručné podmienky a zodpovednosť za vady

Práva z vadného plnenia, ako aj svoje sťažnosti alebo podnety, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky na adresu SNOWBOARD ZEZULA s.r.o., Palackého trieda 170, 612 00 Brno, a to vždy spolu s dokladom o kúpnej zmluve.

V prípade, že je kupujúci spotrebiteľom, riadia sa záručné podmienky a práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok a je umiestnený na internetovej stránke: www.snowboard-zezula.sk/zaruky-reklamacie.

7. Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak sa nejedná o prípady, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť (§ 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov), má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ zasielať okrem iného na adresu sídla predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho uvedenú vo webovom rozhraní.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru a to aj vtedy, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Ak nie je možné, aby spotrebiteľ vydal všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí predávajúcemu poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Predávajúci je oprávnený započítať svoj nárok na túto peňažnú náhradu na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci spotrebiteľovi v takomto prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu.

8. Ostatné dojednania

Na darčeky, ktoré sú kupujúcemu poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Poskytnutie takých darčekov je darovaním. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, má kupujúci povinnosť vrátiť predávajúcemu všetky prijaté darčeky poskytnuté v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy, od ktorej kupujúci odstúpil. Podobne má kupujúci povinnosť vrátiť poskytnuté darčeky predávajúcemu, pokiaľ dôjde k výmene alebo vráteniu zakúpeného tovaru. Poskytnuté darčeky musia byť vrátené v pôvodnom stave, pričom kupujúci predávajúcemu zodpovedá za zníženie ich ceny a je povinný poskytnúť primeranú peňažnú náhradu.

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru, ak je mu tovar odovzdaný pred uhradením celej kúpnej ceny.

9. Ochrana osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je spoločnosť SNOWBOARD ZEZULA s.r.o., IČO 26947439, so sídlom Palackého trieda 3772/170, 612 00 Brno (ďalej len: "Správca").
 2. Kontaktné údaje Správca sú:
  Adresa: SNOWBOARD ZEZULA s.r.o., Palackého trieda 3772/170, 612 00 Brno
  Email: info@snowboard-zezula.cz
  Telefón: +420 516 777 011
 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
 4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, vrátane elektronického súboru "cookie".

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a Správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem Správca na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • oprávnený záujem Správca spočívajúce v komunikáciám s potenciálnym zákazníkom / návštevníkom stránky po vyplnení kontaktného formulára,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany Správcu plniť,
 • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít,
 • štatistické a analytické spracovanie návštevnosti.

3. Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol/a svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu),
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.

2. Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do krajín mimo EÚ alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

3. Okrem už uvedených osobných údajov sa vyššie uvedený súhlas kupujúceho vzťahuje aj na dáta vzniknutá pri prehliadaní stránok webového rozhrania generovaná pomocou analytického nástroja Google Analytics s rozšírením kódu o ukladaní remarketingových dát. Táto remarketingové dáta ukladáme po dobu 365 dní. Pre remarketing okrem GDN siete používame aj službu Adroll. Pomocou týchto online nástrojov nezbierame vaše osobné dáta, ako je meno, adresa, e-mail, ani telefón. Záznam pre zacielenie remarketingových reklám môžete odstrániť po vymazaní súborov cookie vo vašom prehliadači. Pre vylúčenie z Adrollu môžete navštíviť túto stránku: www.networkadvertising.org/choices/.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečenie fyzických dokumentov, technické zabezpečenie dátových úložísk, šifrovanie, antivírusové programy, zálohy a ďalšie.

3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25. 5. 2018.

10. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať a to v celom rozsahu. Pre určenie obsahu kúpnej zmluvy sa uplatňujú obchodné podmienky platné a účinné v deň, keď kupujúci odošle návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania.

Prípadné spory medzi predávajúcim a spotrebiteľom je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takomto prípade spotrebiteľ môže spor riešiť on-line prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, predávajúci odporúča spotrebiteľom najskôr využiť kontakt na predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie.

V prípade, že sa spotrebiteľ ako kupujúci domnieva, že jeho práva boli porušené, môže sa obrátiť so svojou sťažnosťou na predávajúceho prostredníctvom emailovej adresy info@snowboard-zezula.sk v záujme vybavenia jeho záležitosti.

Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia.

Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom štátneho dozoru a v medziach svojich kompetencií vybavuje tiež sťažnosti spotrebiteľov.

 

Prihlásiť sa

Zabudli ste heslo?

alebo

Registrácia

Jazyk