Obchodné podmienky spoločnosti SNOWBOARD ZEZULA s.r.o.

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode prevádzkovanom spoločnosťou SNOWBOARD ZEZULA s.r.o. a dostupnom pod internetovou adresou: https://www.snowboard-zezula.sk (ďalej len „webové rozhranie“).

Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť SNOWBOARD ZEZULA s.r.o, so sídlom Palackého třída 170, 612 00 Brno, IČO: 26947439, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 47606 (ďalej len „predávajúci“), a kupujúceho (ďalej len „kupujúci“), ktorý je zákazníkom vyššie uvedeného internetového obchodu.

Tieto obchodné podmienky sa riadia českým právnym poriadkom, predovšetkým zákonom č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a ustanoveniami slovenského právneho poriadku upravujúcimi práva spotrebiteľa.

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „spotrebiteľ“). Ak nie je výslovne uvedené inak, vzťahuje sa to, čo je v týchto obchodných podmienkach dojednané pre kupujúceho, takisto na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom. Ak nie je výslovne uvedené inak, vzťahuje sa to, čo je v týchto obchodných podmienkach dojednané pre spotrebiteľov, iba na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom.

Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že práva vyhradené v týchto obchodných podmienkach iba pre spotrebiteľov, najmä práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa čl. 7 týchto obchodných podmienok sa neuplatnia pre osoby, ktoré kúpnu zmluvu neuzatvárajú v pozícii spotrebiteľa.

Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1. Ceny

Ceny zobrazené vo webovom rozhraní u tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ďalších daní. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní.

2. Webové rozhranie

Prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní je uvádzaná s výhradou vyčerpania zásob alebo straty schopnosti predávajúceho plniť. Ustanovenie § 1732 ods. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, sa nepoužije.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní (ďalej len „objednávka“). Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil.

Odoslanie objednávky kupujúcim je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky toto doručenie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty, ktorú kupujúci vyplnil v objednávkovom formulári. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká týmto doručením prijatia objednávky (akceptáciou).

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky bol kupujúci dostatočným spôsobom pred odoslaním objednávky upozornený a mal možnosť sa s nimi zoznámiť. Kupujúci má možnosť si tieto obchodné podmienky v príslušnom znení uložiť a vytlačiť.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

Predávajúci si vyhradzuje právo neuzavrieť kúpnu zmluvu a taktiež má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru, alebo došlo k chybe v skladovom hospodárstve, prípadne bola chybne uvedená cena. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu už zaplatená čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu.

Predávajúci je oprávnený, nie však povinný, v závislosti na charaktere objednávky (najmä väčšie množstvo tovaru, vyššia kúpna cena, vyššie náklady na dodanie tovaru a pod.) pred prijatím ponuky požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky. Ak kupujúci objednávku nepotvrdí, má predávajúci právo ustúpiť od ďalšieho rokovania o uzavretí kúpnej zmluvy, pričom takéto konanie nemožno považovať za nečestné konanie.

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú do doby splnenia dohodnutých záväzkov.

4. Platobné podmienky

V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby prostredníctvom platobného systému a bezhotovostné platby platobnou kartou je kúpna cena splatná bez zbytočného odkladu po odoslaní objednávky, pričom predávajúci nie je povinný odoslať tovar pred prijatím platby. Ďalšie podmienky platby sú uvedené na webových stránkach https://www.snowboard-zezula.sk/platby.

Ustanovenie § 2119 ods. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, sa nepoužije.

5. Dodanie a prevzatie tovaru

Webové rozhranie (https://www.snowboard-zezula.sk/dodanie-tovaru) obsahuje informácie o spôsoboch dodania tovaru a o nákladoch spojených s balením, dopravou a dodaním tovaru (vrátane poštových a iných nákladov a poplatkov). Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní pre prípad doručovania v rámci Slovenskej republiky platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. Predmetné webové rozhranie obsahuje taktiež informácie o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar. Webové rozhranie môže ďalej obsahovať informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru do iných krajín.

V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6. Záručné podmienky a zodpovednosť za vady

Práva z vadného plnenia, ako aj svoje sťažnosti alebo podnety, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky na adresu SNOWBOARD ZEZULA s.r.o., Palackého trieda 170, 612 00 Brno, a to vždy spolu s dokladom o kúpnej zmluve.

V prípade, že je kupujúci spotrebiteľom, riadia sa záručné podmienky a práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok a je umiestnený na internetovej stránke: www.snowboard-zezula.sk/zaruky-reklamacie.

7. Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak sa nejedná o prípady, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť (§ 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov), má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ zasielať okrem iného na adresu sídla predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho uvedenú vo webovom rozhraní.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru a to aj vtedy, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Ak nie je možné, aby spotrebiteľ vydal všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí predávajúcemu poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Predávajúci je oprávnený započítať svoj nárok na túto peňažnú náhradu na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci spotrebiteľovi v takomto prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu.

8. Ostatné dojednania

Na darčeky, ktoré sú kupujúcemu poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Poskytnutie takých darčekov je darovaním. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, má kupujúci povinnosť vrátiť predávajúcemu všetky prijaté darčeky poskytnuté v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy, od ktorej kupujúci odstúpil. Podobne má kupujúci povinnosť vrátiť poskytnuté darčeky predávajúcemu, pokiaľ dôjde k výmene alebo vráteniu zakúpeného tovaru. Poskytnuté darčeky musia byť vrátené v pôvodnom stave, pričom kupujúci predávajúcemu zodpovedá za zníženie ich ceny a je povinný poskytnúť primeranú peňažnú náhradu.

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru, ak je mu tovar odovzdaný pred uhradením celej kúpnej ceny.

9. Ochrana osobných údajov

Informácie o kupujúcich sú uchovávané v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v znení neskorších predpisov. Kupujúci, ak je fyzickou osobou, uzatvorením kúpnej zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov predávajúcim pre účely: realizáciu kúpnej zmluvy, vedenie používateľského účtu a marketingové účely a to k týmto osobným údajom: meno a priezvisko, adresa bydliska a / alebo miesto podnikania (podnikateľ), identifikačné číslo (podnikateľ), adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, mobilné telefónne číslo (ďalej len „osobné údaje“). Tento súhlas poskytuje kupujúci na dobu neurčitú.

Okrem už uvedených osobných údajov sa vyššie uvedený súhlas kupujúceho vzťahuje aj na dáta vzniknuté pri prehliadaní stránok webového rozhrania generované pomocou analytického nástroja Google Analytics s rozšírením kódu o ukladaní remarketingových dát. Táto remarketingové dáta ukladáme po dobu 365 dní. Pre remarketing okrem GDN siete používame aj službu Adroll. Pomocou týchto online nástrojov nezbierame vaše osobné údaje, ako je meno, adresa, e-mail, ani telefón. Záznam pre zacielenie remarketingových reklám môžete odstrániť po vymazaní súborov cookie vo vašom prehliadači. Pre vylúčenie z Adrollu môžete navštíviť túto stránku: www.networkadvertising.org/choices/.

Kupujúci má právo prístupu k osobným údajom, právo na ich opravu, ako aj ďalšie práva upravené v zákone o ochrane osobných údajov. Kupujúci týmto súčasne dáva súhlas so zasielaním obchodných oznámení na elektronický kontakt, ktorý uviedol v rámci osobných údajov (adresa elektronickej pošty). Kupujúci môže tento súhlas bezplatne kedykoľvek odmietnuť a to aj pri každej obchodnej komunikácii.

Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti kupujúceho odstrániť z databázy predávajúceho. Osobné údaje sú zabezpečené proti zneužitiu tretími osobami. Osobné údaje predávajúci neodovzdáva žiadnej ďalšej osobe s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú osobné údaje odovzdávané v rozsahu potrebnom na doručenie tovaru.

Objednávka spotrebiteľa je po uzavretí kúpnej zmluvy uložená u predávajúceho a kupujúcemu je prístupný iba jej aktuálny stav. Jednotlivé kúpne zmluvy sú po svojom uzavretí predávajúcim archivované a to vo forme elektronickej a sú prístupné iba predávajúcemu.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

10. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať a to v celom rozsahu. Pre určenie obsahu kúpnej zmluvy sa uplatňujú obchodné podmienky platné a účinné v deň, keď kupujúci odošle návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania.

Prípadné spory medzi predávajúcim a spotrebiteľom je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takomto prípade spotrebiteľ môže spor riešiť on-line prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, predávajúci odporúča spotrebiteľom najskôr využiť kontakt na predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie.

V prípade, že sa spotrebiteľ ako kupujúci domnieva, že jeho práva boli porušené, môže sa obrátiť so svojou sťažnosťou na predávajúceho prostredníctvom emailovej adresy info@snowboard-zezula.sk v záujme vybavenia jeho záležitosti.

Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia.

Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom štátneho dozoru a v medziach svojich kompetencií vybavuje tiež sťažnosti spotrebiteľov.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 22. 7. 2016.

 

Zákaznícka karta

Zákaznícka karta

Zľava až 20% na nový tovar, lacnejšia doprava a ďalšie bonusy

ISIC  - zľava 10 %

ISIC - zľava 10 %

Platí i pro karty ITIC a Alive

Doprava zdarma

Doprava zdarma

Pri nákupe nad 25 € máte dopravu zdarma!

Sme rýchli!

Sme rýchli!

98 % tovaru dodáme do druhého dňa

Overené zákazníkmi

Overené zákazníkmi

99 % zákazníkov by nás odporučilo svojim známym

Viac ako 700 výdajných miest v ČR a SR

Viac ako 700 výdajných miest v ČR a SR

Vyzdvihnite si tovar v blízkosti vášho bydliska

Na trhu od roku 1996

Na trhu od roku 1996

Máme mnohoročné skúsenosti s predajom cez internet

Predajňa v Brne

Predajňa v Brne

Celý sortiment máme aj v kamennej predajni v Brne

Odborný servis

Odborný servis

Nenecháme vás na holičkách! Vybavenie vám opravíme aj po záruke

Akcie, zľavy, výpredaje

Akcie, zľavy, výpredaje

Každý týždeň nová akčná ponuka. To sa hodí!

Zákaznícky servis

Zákaznícky servis

Poradíme vám s výberom, objednaním a údržbou vybavenia

Newsletter

Nezmeškajte príležitosť, ako výhodne nakúpiť!

Zobrazenie informácií o certifikáte Heureka - Overené zákazníkmi