Obchodné podmienky spoločnosti SNOWBOARD ZEZULA s.r.o.

Obchodné podmienky spoločnosti SNOWBOARD ZEZULA s.r.o. platné od 6. 1. 2023

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode prevádzkovanom spoločnosťou SNOWBOARD ZEZULA s.r.o. a dostupnom pod internetovou adresou: https://www.snowboard-zezula.sk (ďalej len „webové rozhranie“).

Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť SNOWBOARD ZEZULA s.r.o., so sídlom Palackého trieda 170, 612 00 Brno, IČO: 26947439, zapísané v obchodnom registri, oddiel C, vložka 47 ďalej len „predávajúci“) a kupujúceho (ďalej len „kupujúci“), ktorý je zákazníkom vyššie uvedeného internetového obchodu.

Vzhľadom na platnú právnu úpravu sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak rokuje (ďalej len „spotrebiteľ“). Ak nie je výslovne uvedené inak, vzťahuje sa to, čo je v týchto obchodných podmienkach dojednané pre kupujúceho, rovnako na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom. Ak nie je výslovne uvedené inak, vzťahuje sa to, čo je v týchto obchodných podmienkach dojednané pre spotrebiteľa, iba na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom.

Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že práva vyhradené v týchto obchodných podmienkach len pre spotrebiteľov, najmä práva z chybného plnenia podľa čl. 6 týchto obchodných podmienok a právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa čl. 7 týchto obchodných podmienok sa neuplatnia pre osoby, ktoré kúpnu zmluvu neuzatvárajú v pozícii spotrebiteľa.

Kúpna zmluva, ako aj ďalšie vzťahy predávajúceho a kupujúceho, sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Práva spotrebiteľa priznané právnym poriadkom Slovenskej republiky tým nie sú dotkunuté.

Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1. Ceny

Ceny zobrazené vo webovom rozhraní pri tovare sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ďalších daní. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní.

Ceny tovaru nie sú prispôsobované osobe kupujúceho na základe automatizovaného rozhodovania. Tým nie sú dotknuté výhody poskytované členom ZEZULA Clubu a ďalšie marketingové kampane predávajúceho.

2. Webové rozhranie

Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kupnú zmluvu ohľadom tohto tovaru. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní je uvádzaná s výhradou vyčerpania zásob alebo straty schopnosti predávajúceho plniť.

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní (ďalej len „objednávka“). Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil.

Odoslanie objednávky je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy urobeným kupujúcim. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty, ktorú kupujúci vyplnil v objednávkovom formulári. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká týmto doručením prijatia objednávky (akceptáciou).

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky bol kupujúci dostatočným spôsobom pred odoslaním objednávky upozornený a mal možnosť sa s nimi oboznámiť. Kupujúci má možnosť si tieto obchodné podmienky v príslušnom znení uložiť a tlačiť.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy alebo odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru, alebo došlo k chybe v skladovom hospodárstve. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu už zaplatená čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

Predávajúci je oprávnený, nie však povinný, v závislosti od charakteru objednávky (najmä väčšie množstvo tovaru, vyššia kúpna cena, vyššie náklady na dodanie tovaru a pod.) pred prijatím ponuky požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky. Ak nepotvrdí v tomto kupujúci objednávku, má predávajúci právo ustúpiť od ďalšieho rokovania o uzavretí kúpnej zmluvy, pričom takéto konanie nemožno považovať za nepoctivé konanie.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do doby splnenia dojednaných záväzkov.

4. Platobné podmienky

V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby prostredníctvom platobného systému a bezhotovostné platby platobnou kartou je kúpna cena splatná bez zbytočného odkladu po odoslaní objednávky, pričom predávajúci nie je povinný odoslať tovar pred prijatím platby. Ďalšie podmienky platby sú uvedené na webových stránkach https://www.snowboard-zezula.sk/platby.

Ustanovenie § 2119 ods. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, sa nepoužije.

5. Dodanie a prevzatie tovaru

Webové rozhranie obsahuje informácie o spôsoboch a čase dodania tovaru a o nákladoch spojených s balením, dopravou a dodaním tovaru (vrátane poštových a iných nákladov a poplatkov). Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní pre prípad doručovania v rámci Slovenskej republiky platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. Webové rozhranie môže ďalej obsahovať informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru do iných krajín.

V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6. Práva z vadného plnenia

Ak nie je kupujúci spotrebiteľom, nižšie uvedené ustanovenia čl. 6 týchto obchodných podmienok k právam z chybného plnenia sa nepoužijú.

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec:

a) zodpovedá dohodnutému opisu, druhu a množstvu, ako aj akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam,

b) je vhodná na účel, na ktorý ju spotrebiteľ požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil, a

c) je dodaná s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na použitie, vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.

 

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že okrem dohodnutých vlastností:

a) je vec vhodná na účel, na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania daného odvetvia, prípadne technických noriem,

b) vec množstvom, kvalitou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam vecí toho istého druhu, ktoré môže spotrebiteľ rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné vyhlásenia urobené predávajúcim alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením, ibaže predávajúci preukáže, že si ho nebol vedomý alebo že bolo v čase uzavretia kúpnej zmluvy upravené aspoň porovnateľným spôsobom, akým bolo urobené, alebo že na rozhodnutie o kúpe nemohlo mať vplyv,

c) je vec dodaná s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môže spotrebiteľ rozumne očakávať, a

d) vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením vzorke alebo predlohe, ktoré predávajúci spotrebiteľovi poskytol pred uzavretím kúpnej zmluvy.

To neplatí v prípade, že predávajúci spotrebiteľa pred uzavretím kúpnej zmluvy zvlášť upozornil, že sa niektorá vlastnosť veci líši a spotrebiteľ s tým pri uzatváraní kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi taktiež za vadu spôsobenú nesprávnou montážou alebo inštaláciou, ktorá bola podľa kúpnej zmluvy vykonaná predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť. To platí aj v prípade, že bola montáž alebo inštalácia vykonaná spotrebiteľom a vada nastala v dôsledku nedostatku v návode, ktorý k nej poskytol predávajúci.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).

Doba záruky je 2 roky od prevzatia tovaru spotrebiteľom.

Spotrebiteľ môže vytknúť vadu, ktorá sa na veci prejaví v dobe dvoch rokov od prevzatia. Ak spotrebiteľ vytkol predávajúcemu vadu oprávnene, doba pre vytknutie vady veci nebeží po dobu, po ktorú spotrebiteľ nemôže vec užívať.

Pri kúpe použitej veci je spotrebiteľ oprávnený uplatniť právo z chyby v období jedného roka od prevzatia tovaru.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

V prípade, že ide o vady odstrániteľné, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. O opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa jedná vtedy, ak sa rovnaká vada, ktorá sa v záručnej dobe už najmenej dvakrát opravovala, opätovne vyskytne. O rovnakej vade možno hovoriť v situácii, keď vada má rovnaké prejavy vo vlastnostiach veci, nie je však dôležité akým spôsobom bola vada odstraňovaná. O rovnakú vadu nejde v prípade, ak sa prejaví na veci po predchádzajúcej oprave iná ako doposiaľ reklamovaná vada.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpi.

S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba, je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkárni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, prípadne aj vo svojom sídle.

Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok a je umiestnený na internetovej stránke: https://www.snowboard-zezula.sk/zaruky-reklamacie

Ak má kupujúci právo na výmenu alebo vrátenie tovaru, postupuje podľa inštrukcií na internetovej stránke: https://www.snowboard-zezula.sk/vymena-vratenie.

7. Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Spotrebiteľ berie na vedomie, že podľa § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

d) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Ak nejde o prípady, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť (§ 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa), má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní odo dňa, kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba odlišná od dopravcu prevezme tovar, alebo:

a) posledný kus tovaru, ak objedná spotrebiteľ v rámci jednej objednávky viac kusov tovaru, ktoré sú dodávané samostatne,

b) poslednú položku alebo časť dodávky tovaru pozostávajúceho z niekoľkých položiek alebo častí, alebo

c) prvú dodávku tovaru, ak je v zmluve dojednaná pravidelná dodávka tovaru po dohodnutú dobu.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením urobeným voči predávajúcemu. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ zasielať okrem iného na adresu prevádzkarne predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho uvedenú vo webovom rozhraní.

Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal, ibaže mu predávajúci ponúkol, že si tovar sám vyzdvihne. Lehota podľa predchádzajúcej vety je zachovaná, pokiaľ spotrebiteľ odošle tovar pred jej uplynutím.

Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, dopravu a poštovné a iných nákladov a poplatkov, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasil a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Ak spotrebiteľ zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, ako dostane tovar, alebo než mu spotrebiteľ preukáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy nesie spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru.

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné na to, aby sa oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

Pokiaľ nie je možné, aby spotrebiteľ vydal všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí predávajúcemu poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Predávajúci je oprávnený započítať svoj nárok na túto peňažnú náhradu na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu.

8. Ostatné dojednania

Na darčeky, ktoré sú kupujúcemu poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Poskytnutie takých darčekov je darovaním. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, má kupujúci povinnosť vrátiť predávajúcemu všetky prijaté darčeky poskytnuté v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy, od ktorej kupujúci odstúpil. Podobne má kupujúci povinnosť vrátiť poskytnuté darčeky predávajúcemu, pokiaľ dôjde k výmene alebo vráteniu zakúpeného tovaru. Poskytnuté darčeky musia byť vrátené v pôvodnom stave, pričom kupujúci predávajúcemu zodpovedá za zníženie ich ceny a je povinný poskytnúť primeranú peňažnú náhradu.

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru, ak je mu tovar odovzdaný pred uhradením celej kúpnej ceny.

Darčeky nemusia byť vrátené v prípade, že spotrebiteľ od zmluvy odstúpil z dôvodu, že plnenie má vady.

9. Zásady ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa článku 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je spoločnosť SNOWBOARD ZEZULA s.r.o., IČO 26947439, so sídlom Palackého trieda 3078/170, 612 00 Brno (ďalej len: „Správca").

Kontaktné údaje Správcu sú:

Adresa: SNOWBOARD ZEZULA s.r.o., Palackého třída 3078/170, 612 00 Brno

Email: info@snowboard-zezula.sk

Telefón: +420 516 777 011

2. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

3. Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, vrátane elektronického súboru "cookie".
 3. Pokiaľ ste sa prihlásili k odberu nášho newslettera, Správca potom spracováva Vašu emailovú adresu a časový záznam, kedy k súhlasu so zasielaním komerčných ponúk vzťahujúcich sa k tovaru ponúkanému v eshope www.snowboard-zezula.sk došlo.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a Správcom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem Správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • oprávnený záujem Správcu spočívajúci v komunikáciách s potenciálnym zákazníkom/návštevníkom stránky po vyplnení kontaktného formulára,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany Správcu plniť,
 • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít,
 • štatistické a analytické spracovanie návštevnosti.

3. Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

1. Správca uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemci osobných údajov

1. Príjemcami osobných údajov sú osoby

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.

2. Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do krajín mimo EÚ alebo medzinárodnú organizáciu. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb/cloudových služieb.

3. Okrem už uvedených osobných údajov sa vyššie uvedený súhlas kupujúceho vzťahuje aj na dáta vzniknuté pri prehliadaní stránok webového rozhrania generované pomocou analytického nástroja Google Analytics s rozšírením kódu o ukladaní remarketingových dát. Tieto remarketingové dáta ukladáme po dobu 365 dní. Na remarketing okrem GDN siete používame aj službu Adroll. Pomocou týchto online nástrojov nezbierame vaše osobné údaje, ako je meno, adresa, e-mail, ani telefón. Záznam na zacielenie remarketingových reklám môžete odstrániť po vymazaní súborov cookie vo vašom prehliadači. Pre vylúčenie z Adrollu môžete navštíviť túto stránku: www.networkadvertising.org/choices/.

Viac o cookies

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v článku III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečenie fyzických dokumentov, technické zabezpečenie dátových úložísk, šifrovanie, antivírusové programy, zálohy a ďalšie.

3. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

10. Pravidlé pre uplatnenie zliav na tovar

 • zľavy je možné uplatniť iba na nezľavnený tovar a na požičovňu a servis
 • zľavy sa nevzťahujú na výhodné komplety, zľavnený tovar, tovar vo výpredaji, v akčnej ponuke a na darčekové kupóny
 • zľavy sa navzájom nesčítajú a nemožno ich uplatniť spätne
 • prvý nákup so zákazníckou kartou s prednabitou bonusovou zľavou 30 % a viac, získanou iným spôsobom ako pri nákupe v predajni Snowboard Zezula v Brne alebo v internetovom obchode www.snowboard-zezula.sk (resp. www.snowboard-zezula.cz, www. snowboard-zezula.pl, www.snowboard-zezula.com), teda pri propagačných akciách, sú obmedzené nákupom v konečnej hodnote maximálne 15 000 Kč (vrátane započítanej aktuálnej zľavy na zákazníckej karte)
 • zmeny v zľavovom systéme vyhradené

11. Vernostný program ZEZULA Club

ZEZULA CLUB (ďalej ako "ZEZULA Club" či "vernostný program" alebo len "program") vznikol ako vernostný program pre zákazníkov obchodnej spoločnosti SNOWBOARD ZEZULA s.r.o. so sídlom v Brne, Palackého trieda 170, PSČ 612 00, IČO: 26947439, zapísané v obchodnom registri, oddiel C, vložka 47606, na Krajskom súde v Brne. Účelom tohto programu je ponúkať zákazníkom SNOWBOARD ZEZULA výhody za pravidelné nakupovanie na predajni v Brne či na e-shope. Zákazníci sa môžu stať členmi klubu iba na základe svojej slobodnej vôle, čo potvrdzujú úspešnou registráciou na e-shope.

1. Účasť v členstve

1.I. Predmetom vernostného programu je poskytovanie zliav zákazníkom na základe jednoduchého algoritmu spočívajúceho v poskytovaní zliav dosiahnutia určitého objemu nákupu. Účasť v ZEZULA Clube je evidovaná elektronicky. Členstvo v ZEZULA Clube nie je podmienené vykonávaním sledovania a vyhodnocovania nákupného správania zákazníkov ani zasielania reklamných oznámení.

1.II Členom ZEZULA Clubu sa môže stať akákoľvek fyzická osoba staršia ako 13 rokov a disponujúca minimálnou právnou spôsobilosťou, ktorá sa dobrovoľne zaregistruje na eshope.

1.III Zaregistrovaním sa na e-shope automaticky vyjadrujete súhlas s pravidlami programu ZEZULA Club a tiež súhlasíte so spracovaním osobných údajov, pričom SNOWBOARD ZEZULA sa zaväzuje, že tieto údaje využije iba za účelom fungovania programu ZEZULA Club a neodovzdá ich tretej strane.

1.IV Pri registrácii je zákazník povinný o sebe uviesť pravdivé údaje.

1.V Zbieranie bodov a čerpanie zliav a výhod platí ako pre kamennú predajňu v Brne, tak aj pre e-shop SNOWBOARD ZEZULA.

2. Načítanie bodov

2.I Členovia vernostného programu ZEZULA Club môžu pri každom nákupe ako na predajni, tak na e-shope zbierať vernostné body. Pri dosiahnutí určitej výšky bodov získavajú zľavu na tovar či akcie. Čím viac bodov zákazníci nazbierajú, tým vyššie zľavy a lepšie výhody môžu dosiahnuť.

2.II Za každý váš nákup v SNOWBOARD ZEZULA pripočítame na váš účet počet bodov vo výške utratenej čiastky (1 Kč = 1 bod --> 1 € je cca 25 bodov). Čím viac nazbieraných bodov máte, tým väčšiu zľavu na svoje nákupy u nás dostanete. Máte tak možnosť dosiahnuť zľavu až 20 % na nákup.

2.III Aktualizácia výšky bodov na vašom vernostnom účte ZEZULA Club prebehne obvykle do 24 hodín od posledného nákupu.

2.IV Aktuálnu výšku bodov nájdete v prehľade po prihlásení sa na svoj ZEZULA Club účet na SNOWBOARD ZEZULA.

2.V Platnosť nazbieraných bodov je 3 roky (1 095 kalendárnych dní) od ich pripočítania na účet. Na nákup teda môžete získať takú zľavu, ktorá zodpovedá súčtu všetkých získaných bodov za tieto uplynulé 3 roky (maximálne je však možné získať zľavu 20 %, viď tabuľka). Body získané pred viac než 3 rokmi automaticky prepadajú a nie je ich preto možné započítať.

2.VI Na jeden vernostný účet ZEZULA Club môžu objednávať a nakupovať aj iné fyzické osoby.

2.VII Do hodnoty objednávky, a teda i množstva bodov, ktoré vám pripíšeme na účet, sa počíta hodnota tovaru s DPH i cena za dopravu.

2.VIII Na vernostný účet nie je možné započítať nákupy tovaru, ktorý bol vrátený v 14-dňovej lehote. V prípade reklamácie tovaru vám body za nákup zostávajú.

3. Uplatňovanie zliav v ZEZULA Clube

3.I Zľavy je možné uplatniť len na nezľavnený tovar a na požičovňu a servis.

3.II Zľavy sa nevzťahujú na výhodné komplety, zľavnený tovar, tovar vo výpredaji, v akčnej ponuke a na darčekové kupóny.

3.III Zľavy sa navzájom nesčítavajú a nie je ich možné uplatniť spätne.

3.IV Zľavy nie je možné uplatniť na lavínové batohy, aktivačné jednotky a lavínové sety Ortovox.

3.V Zmeny v zľavovom systéme vyhradené.

4. Zánik členstva v ZEZULA Clube

Vaše členstvo vo vernostnom programe ZEZULA Club môže byť ukončené z nasledujúcich dôvodov:

4.I Rozhodli ste sa svoje členstvo dobrovoľne sami ukončiť.

4.II Došlo z vašej strany k porušeniu pravidiel členstva ZEZULA Club.

4.III Neprajete si, aby sme pracovali s vašimi osobnými údajmi.

4.IV Za posledné tri roky ste neuskutočnili žiadny nákup v kamennom či internetovom obchode SNOWBOARD ZEZULA.

4.V Zánikom vernostného účtu ZEZULA Club prichádzate o možnosť čerpania vernostných zliav a aktuálny prehľad o novinkách a akciách.

4.VI Po zániku vernostného účtu už ho nebude možné následne obnoviť ani opätovne získať na ňom nazbierané body.

5. Zmena pravidiel

5.I SNOWBOARD ZEZULA si vyhradzuje právo upraviť pravidlá či zrušiť vernostný program ZEZULA Club. O týchto zmenách budú všetci členovia ZEZULA Club informovaní v časovom predstihu jedného mesiaca.

5.II Vyššie popísané pravidlá členstva vo vernostnom programe ZEZULA Club sú platné od 12. 8. 2019

6. Zľava na ISIC a ZEZULA Club

6.I Pokiaľ vlastníte kartu ISIC, ITIC, Alive (IYTC), máte možnosť u nás získať 10 % zľavu na tovar pri nákupe v e-shope aj v predajni v Brne. Pri nákupe na e-shope budete v priebehu objednávky vyzvaní k zadaniu čísla ISIC karty.

6.II Zľavu s ISIC kartou je možné využiť len na nezľavnený tovar.

6.III Zľava sa nesčítava s ostatnými zľavami, teda ani so zľavou vo vernostnom programe.

6.IV Kartu ISIC, ITIC či Alive odporúčame používať a uplatňovať zľavy do tej doby, než na vernostnej karte ZEZULA Club nazbierate dostatočné množstvo bodov a dosiahnete zľavy vyššie než 10 %.

12. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať, a to v celom rozsahu. Na určenie obsahu kúpnej zmluvy sa použijú obchodné podmienky platné a účinné v deň, kedy kupujúci urobí návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzavretia.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania.

Tieto obchodné podmienky sú dostupné na adrese https://www.snowboard-zezula.sk/vseobecne-podmienky. Tento dokument môžete tiež vytlačiť alebo uložiť výberom obvyklých príkazov vo webovom prehliadači. Tento dokument si tiež môžete stiahnuť a archivovať.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, (internetová adresa: www.coi.cz). Spor je možné mimosúdne riešiť on-line prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show).

V prípade, že sa spotrebiteľ ako kupujúci domnieva, že jeho práva boli porušené, môže sa obrátiť so svojou sťažnosťou na predávajúceho prostredníctvom emailovej adresy info@snowboard-zezula.sk v záujme mimosúdneho vybavenia záležitosti.

Orgány štátneho dozoru

Kupujúci sa môže obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad v Českej republike.

Dozorným orgánom verejnej správy Slovenskej republiky pre oblasť ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Dozorným orgánom verejnej správy Českej republiky pre oblasť ochrany osobných údajov je Úřad pro ochranu osobních údajů so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č.  250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Prihlásiť sa

Zabudli ste heslo?

alebo

Registrácia

Jazyk