Reklamácie

Tieto podmienky sa vzťahujú iba na prípady, keď je kupujúci spotrebiteľom (podľa § 419 Občianskeho zákonníka).

Tovar môžete reklamovať v našej predajni v Brne alebo ho poslať poštou.

Reklamácia musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, ak sa nedohodneme na dlhšej lehote.

Chcete vrátiť tovar v 14-dňovej lehote?

Ako postupovať pri reklamácii

Reklamáciu je možné uplatniť iba v dobe do 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Ak sa objaví na tovare vada, odporúčame reklamáciu uplatniť bezodkladne. Ďalšie používanie tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom na odmietnutie reklamácie.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný (napr. nestačí iba jedna topánka, ale celý pár), čistý, suchý a hygienicky nezávadný.

Pri reklamácii je potrebné preukázať nákup tovaru u spoločnosti SNOWBOARD ZEZULA s.r.o. dokladom o nákupe (predajkou alebo faktúrou).

V prípade, že budete posielať tovar na reklamáciu poštou, napíšte priamo na kópiu dokladu dôvod reklamácie, stručne popíšte vzniknutú vadu.

Adresa pre zasielanie reklamácií:

"REKLAMÁCIE"
Snowboard Zezula
Palackého třída 170
612 00 Brno

Bližšie informácie:

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok účelne upresňuje postup zákazníka a spoločnosti SNOWBOARD ZEZULA s.r.o. v prípade, že napriek všetkému úsiliu spoločnosti SNOWBOARD ZEZULA s.r.o. o zachovaní vysokej kvality ponúkaného tovaru vznikne na strane zákazníka oprávnený dôvod na uplatnenie reklamácie.

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje iba na prípady, keď je kupujúci spotrebiteľom podľa § 419 Občianskeho zákonníka.

Predchádzanie vzniku vady

Pri výbere tovaru je nutné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenia, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Iba tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.

Nadmerné či nevhodné používanie výrobku alebo jeho používanie na nevhodný účel môžu nepriaznivo ovplyvniť funkčnosť a životnosť výrobku a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie.

Správna a pravidelná údržba výrobku je predpokladom pre dobrý stav tovaru a jeho plnú funkčnosť. Poradíme vám, ako správne udržiavať snowboardové vybavenie.

Všeobecné reklamačné podmienky

Práva kupujúceho zo zodpovednosti za rozpor s kúpnou zmluvou a zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len reklamácia) musia byť vždy uplatnené v súlade s týmto reklamačným poriadkom v platnom znení, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci je povinný oboznámiť kupujúceho s obsahom reklamačného poriadku vhodným spôsobom (napr. vyvesením v predajni, zverejnením na www stránkach).

V prípade, že kupujúci zistí, že tovar nie je pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou, alebo ak sa vyskytne pri tovare vada, môže kupujúci uplatniť u predávajúceho reklamáciu. Za rozpor s kúpnou zmluvou alebo za vadu tovaru nemožno považovať a reklamáciu nemožno uplatniť v prípade, že:

  • zmena vlastností tovaru vznikla v dôsledku opotrebenia či nesprávneho používania, skladovania, nesprávneho zásahu alebo mechanického poškodenia
  • zmena vlastností tovaru vznikla v dôsledku nevykonávania nutnej údržby alebo v dôsledku jej nesprávneho prevedenia
  • reklamácia sa týka chyby, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena
  • ak ide o tovar použitý a vada zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim
  • tovar už je úplne opotrebovaný v rámci svojej úžitkovej hodnoty

Uplatnenie reklamácie

Kupujúci by mal reklamáciu uplatniť v mieste, v ktorom tovar zakúpil. Kupujúci má však právo uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke patriacej predávajúcemu, v ktorej je prijatie reklamácie možné, a to s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, poprípade v sídle predávajúceho. Výnimkou je uplatnenie reklamácie u osoby, ktorá je určená na vykonanie opravy v potvrdení o povinnostiach predávajúceho v prípade chybného plnenia.

Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ vadu sám spôsobil. Vadou veci nie je opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním alebo pri použitej veci opotrebenie zodpovedajúce miere jej predchádzajúceho používania.

Predávajúci je povinný zabezpečiť prítomnosť pracovníka povereného vybavovať reklamácie v predajni po celú prevádzkovú dobu.

Kupujúci je povinný preukázať, že jeho nárok na vybavenie reklamácie je oprávnený, tzn. doložiť miesto a čas uskutočnenia kúpy a cenu zakúpeného tovaru. Vyššie uvedené náležitosti doloží kupujúci predajným dokladom, potvrdením predávajúceho o povinnostiach v prípade vadného plnenia, popr. iným vierohodným spôsobom.

Doba pre uplatnenie práva z vady

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Pri kúpe použitej veci je kupujúci oprávnený uplatniť právo z chyby v období jedného roka od prevzatia tovaru.

Právo na reklamáciu zanikne, ak nebolo uplatnené v dobe pre uplatnenie práv z chybného plnenia.

Doba od okamihu uplatnenia reklamácie do doby, kedy je kupujúci povinný tovar po skončení opravy prevziať, sa do doby pre uplatnenie práv z chybného plnenia nezapočítava.

Dobu pre uplatnenie práv z chybného plnenia nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. dobou, počas ktorej môže tovar pri správnom užívaní a údržbe, vzhľadom na svoje vlastnosti, daný účel a intenzitu užívania, vydržať.

Predávajúci či iná osoba môže kupujúcemu poskytnúť nad rámec zákonných práv z chybného plnenia aj záruku za akosť.

Vybavenie reklamácie

Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať pri uplatnení reklamácie písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje a kontaktné údaje kupujúceho pre účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote.

Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže kupujúci od zmluvy odstúpiť alebo požadovať primeranú zľavu.

Predávajúci je oprávnený rozhodnúť o reklamácii sám a nie je povinný vyhovieť žiadosti kupujúceho o posúdení oprávnenosti reklamácie treťou osobou. Predávajúci je ďalej oprávnený rozhodnúť sám o spôsobe vykonania opravy. Kupujúci nemôže bez súhlasu predávajúceho odovzdať tovar na opravu tretej osobe. V takom prípade stráca kupujúci nárok na bezplatné vykonanie opravy.

Kupujúci je povinný prevziať si tovar k dátumu uvedenom na potvrdení o vybavení reklamácie. Ak si kupujúci nevyzdvihne tovar do šiestich mesiacov od vyznačeného dátumu, a ak bol v tejto dobe kupujúci aspoň raz vyzvaný na prevzatie tovaru, má predávajúci právo tovar zlikvidovať.

Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy, a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

Práva kupujúceho

Práva kupujúceho sú špecifikované v Obchodných podmienkach spoločnosti SNOWBOARD ZEZULA s.r.o.

Prihlásiť sa

Zabudli ste heslo?

alebo

Registrácia