Reklamácie

Tieto podmienky sa vzťahujú iba na prípady, keď je kupujúci spotrebiteľom.

Tovar môžete reklamovať v našej predajni v Brne alebo ho poslať poštou.

Reklamácia musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, ak sa nedohodneme na dlhšej lehote.

Chcete vrátiť tovar v 14-dňovej lehote?

Ako postupovať pri reklamácii

Reklamáciu je možné uplatniť iba v dobe do 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Ak sa objaví na tovare vada, odporúčame reklamáciu uplatniť bezodkladne. Ďalšie používanie tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom na odmietnutie reklamácie.

Reklamačný formulár na stiahnutie - stiahnite si ho, vytlačte a vložte spolu s kópiou dokladu o nákupe (faktúrou alebo predajkou) k reklamovanému tovaru.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný (napr. nestačí iba jedna topánka, ale celý pár), čistý, suchý a hygienicky nezávadný.

Pri reklamácii je potrebné preukázať nákup tovaru u spoločnosti SNOWBOARD ZEZULA s.r.o. dokladom o nákupe (predajkou alebo faktúrou).

V prípade, že budete posielať tovar na reklamáciu poštou, napíšte priamo na kópiu dokladu dôvod reklamácie, stručne popíšte vzniknutú vadu.

Adresa pre zasielanie reklamácií:

"REKLAMÁCIE"
Snowboard Zezula
Palackého třída 170
612 00 Brno

Bližšie informácie:

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok účelne upresňuje postup zákazníka a spoločnosti SNOWBOARD ZEZULA s.r.o. v prípade, že napriek všetkému úsiliu spoločnosti SNOWBOARD ZEZULA s.r.o. o zachovaní vysokej kvality ponúkaného tovaru vznikne na strane zákazníka oprávnený dôvod na uplatnenie reklamácie.

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje iba na prípady, keď je kupujúci spotrebiteľom.

Predchádzanie vzniku vady

Pri výbere tovaru je nutné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenia, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Iba tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.

Nadmerné či nevhodné používanie výrobku alebo jeho používanie na nevhodný účel môžu nepriaznivo ovplyvniť funkčnosť a životnosť výrobku a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie.

Správna a pravidelná údržba výrobku je predpokladom pre dobrý stav tovaru a jeho plnú funkčnosť. Poradíme vám, ako správne udržiavať snowboardové vybavenie.

Všeobecné reklamačné podmienky

Práva kupujúceho zo zodpovednosti za rozpor s kúpnou zmluvou a zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len reklamácia) musia byť vždy uplatnené v súlade s týmto reklamačným poriadkom v platnom znení, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci je povinný oboznámiť kupujúceho s obsahom reklamačného poriadku vhodným spôsobom (napr. vyvesením v predajni, zverejnením na www stránkach).

V prípade, že kupujúci zistí, že tovar nie je pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou, alebo ak sa vyskytne pri tovare vada, môže kupujúci uplatniť u predávajúceho reklamáciu. Za rozpor s kúpnou zmluvou alebo za vadu tovaru nemožno považovať a reklamáciu nemožno uplatniť v prípade, že:

  • zmena vlastností tovaru vznikla v dôsledku opotrebenia či nesprávneho používania, skladovania, nesprávneho zásahu alebo mechanického poškodenia
  • zmena vlastností tovaru vznikla v dôsledku nevykonávania nutnej údržby alebo v dôsledku jej nesprávneho prevedenia
  • reklamácia sa týka chyby, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena
  • ak ide o tovar použitý a vada zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim
  • tovar už je úplne opotrebovaný v rámci svojej úžitkovej hodnoty

Uplatnenie reklamácie

Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke patriacej predávajúcemu, v ktorej je prijatie reklamácie možné, a to s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, poprípade v sídle predávajúceho alebo u osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Určená osoba môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného výrobku, inak reklamáciu postúpi predávajúcemu na vybavenie.

Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ vadu sám spôsobil. Vadou veci nie je opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním alebo pri použitej veci opotrebenie zodpovedajúce miere jej predchádzajúceho používania.

Predávajúci je povinný zabezpečiť prítomnosť pracovníka povereného vybavovať reklamácie v predajni po celú prevádzkovú dobu.

Kupujúci je povinný preukázať, že jeho nárok na vybavenie reklamácie je oprávnený, tzn. doložiť miesto a čas uskutočnenia kúpy a cenu zakúpeného tovaru. Vyššie uvedené náležitosti doloží kupujúci predajným dokladom, potvrdením predávajúceho o povinnostiach v prípade vadného plnenia, popr. iným vierohodným spôsobom.

Doba pre uplatnenie práva z vady

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).

Doba záruky je 2 roky od prevzatia tovaru kupujúcim.

Dobu pre uplatnenie práv z vadného plnenia nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. dobou, počas ktorej môže tovar pri správnom užívaní a údržbe, vzhľadom na svoje vlastnosti, daný účel a intenzitu užívania, vydržať.

Predávajúci či iná osoba môže kupujúcemu poskytnúť nad rámec zákonných práv z chybného plnenia aj záruku za akosť.

Vybavenie reklamácie

Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať pri uplatnení reklamácie písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom a kontaktné údaje kupujúceho pre účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.

Práva kupujúceho

Práva kupujúceho sú špecifikované v Obchodných podmienkach spoločnosti SNOWBOARD ZEZULA s.r.o.

 

Prihlásiť sa

Zabudli ste heslo?

alebo

Registrácia

Jazyk